ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.เกษม ตังคะพิภพ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกรองแก้ว เหมือนสกุลเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์เพ็ญ คูประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 086-6242471
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส พูลมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรันยพงษ์ พันธุ์หริ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส หนาแน่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท อินทร์อาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา น้อยพ่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย
ตัวแทนจาก : โรงเรียนบ้านเขาย้อย
เบอร์โทร : 089-8379634
อีเมล์ : 1.bankhaoyoi@gmail.com