ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางภาริตา พิเคราะห์
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวรวมพร น่วมทอง
ครูคณิตศาสตร์

นางสาวสมหญิง ชาติไทย
ครูวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทักษิณา สระศรีทอง
ครูวิทยาศาสตร์