ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นายบรรจง บุญช่วยวงศ์
ครูผู้ช่วย