ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวพรสุดา พันละออง
ครูอัตราจ้าง