ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.4

นางพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล
ครู คศ.3