ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.3

นางสุภาพร ทรัพย์แก้วยอด
ครู คศ.3