ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.2

นางบุญเรือน กุลทอง
ครู คศ.3