ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1

นางสาวจิดาภา ไมตรีจิตร
ครูผู้ช่วย