ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา น้อยพ่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2552 - กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ้งทอง ทัศนาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน