ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบต.หนองชุมพลเหนือ
อบต.หนองชุมพลเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือทั้งตำบล