ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบต.หนองชุมพล
อบต.หนองชุมพล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองชุมพลทั้งตำบล
 
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ อบต.หนองชุมพล http://www.nongchumphol.com/index.asp
 
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองชุมพล :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร : 032 447735
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองชุมพล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเขาย้อย ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเนิน, หมู่ที่ 2 บ้านหนองชุมพลล่าง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองประดู่, หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์, หมู่ที่ 5 บ้านหนองชุมพล, หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง, หมู่ที่ 7 บ้านชัฎหลังเต่า โดยมีเนื้อที่ประมาณ 18,565 ไร่ หรือ 39.8 ตร.กม.

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และเหมาะสำหรับทำนา และการเกษตร เนื้อที่เป็นผืนยาวติดต่อกันเกือบเป็นสี่เหลี่ยม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,411 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,353 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง และอุตสาหกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพวงมาลัย
2. วัดพุม่วง
3. วัดหนองชุมพล
4.โรงเรียน 2 แห่ง
5.สถานีอนามัย 2 แห่ง
6.องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
7.ป้อมยามรักษาความปลอดภัย 1 แห่ง