ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

หญิงคนหนึ่ง คนที่เรา เรียกว่าแม่
หญิงคนที่ รักเราแท้ ไม่แปรผัน
หญิงคนที่ รักเรา เท่าชีวัน
หญิงคนนั้น ให้เราเกิด กำเนิดมา

หญิงคนนี้ ที่เราควร จะกราบไหว้
หญิงคนที่ เราทั้งหลาย ควรฝันหา
หญิงคนนั้น คนที่เรา เรียกมารดา
หญิงคนที่ เสียน้ำตา ตอนคลอดเรา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.เขมรัฐ  สว่างจิตต์  ป.๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.พีรพันธ์  อินทนันท์  ป.๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ ด.ช.อนุชิต  ชินเป  ป.๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ ด.ช.ธนดล  บุญปลอด  ป.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  บุญปลอด  ป.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.จามจุรี   ประเทพา  ป.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ธรรมจักร   วงษ์บัวงาม  ป.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.บัณฑิตา   จันทรกลั่น  ป.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ธนทัต  ไกรพันธุ์  ป.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ปิยะราช  อุ่นโรจน์  ป.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.เมธาวี   ศิริบุตร  ป.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.ศศิธร   กล่อมอินทร์  ป.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.สารสิน  นิ่มนวล  ป.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.กรรณิกา  มีสุข ป.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.เอกนรินทร์   คุ้มภัย  ป.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.จิณวัตร  เชิดชู  ป.๖