ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันภาษาไทยแห่งชาติ
ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายธนดล  บุญปลอด  ชั้น ป.๓

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายชโยดม  ชุ่มเชื้อ  ป.๓

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของเด็กชายณัฐชนนท์  นาคแท้  ป.๓

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของเด็กชายเกริกพล  สงเคราะห์  ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายจิรายุ  ยอดหอม  ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของเด็กชายปิยะราช   อุ่นโรจน์  ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายธรรมจักร  วงษ์บัวงาม

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กหญิงชยิสร  แห่งหน  ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายอนุกูล  ธานา  ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายสารสิน  นิ่มนวล  ป.๖

ภาพวาดในหัวข้อวันภาษาไทยชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงาน  ของเด็กชายรัตนพล  มัดตอฮา  ป.๖