ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาด "วันพ่อแห่งชาติ"
ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายอำพล  คุ้มภัย  ชั้น ป.๖/๑

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายคธาวุฒิ  อุ่ยตระกูล  ชั้น ป๖/๑

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กหญิงนารีกานต์  สายทิพย์ 

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงาน  เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรทวีทรัพย์  ป.๖/๒

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงาของ เด็กหญิงศศิกานต์  มีศีล  ป.๖/๒

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงาน  ของเด็กชายสายนิล  ทองดอนเถิง  ป.๖/๒

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงกรรณิกา  มีสุข  ชั้น ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายรัตนพล  มัดตอฮา  ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงาน  ของเด็กชายสุทธินันท์  มูลสังข์   ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายเกริกพล  สงเคราะห์  ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กหญิงอนินทิตา  ฉิมบุญอยู่  ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายปิยะราช   อุ่นโรจน์  ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายอนุกูล  ธานา  ชั้น ป.๓

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรกลั่น ป.๓

ภาพวาดในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ  เด็กชายนภัทร  สายทองสุข  ชั้น ป.๓