ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาพวาด "วันแม่แห่งชาติ"
ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของเด็กหญิงนัฎกาน  กล่อมอินทร์  ชั้น ป.๖/๑ 

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติจากโปรแกรม Paint

ผลงานของเด็กชายวิสุทธิ์  วงษ์บัวงาม  ชั้น ป.๖/๑

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติจากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรทวีทรัพย์ ชั้น ป.๖/๒

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงศศิกานต์  มีศีล ชั้น ป.๖/๒

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงกรรณิกา  มีสุข  ชั้น ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายปฏิภาณ  ปอทเจส  ชั้น ป.๕

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายเกริกพล  สงเคราะห์  ชั้น ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงอนินทิตา  ฉิมบุญอยู่  ชั้น ป.๔

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรกลั่น ชั้น ป.๓

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายกรวิชญ์  รุนพันธ์  ชั้น ป.๒

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงบุษบงก์  ยอดขันธ์  ชั้น ป.๒

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กชายกฤษดา  ดาวเรือง  ชั้น ป.๑

ภาพวาดในหัวข้อวันแม่แห่งชาติ จากโปรแกรม Paint

ผลงานของ เด็กหญิงนภิสา  สงสุคนธ์  ชั้น ป.๑