ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติอำเภอเขาย้อย
ประวัติอำเภอเขาย้อย
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 โดยมีหลวงพรหมสารเป็นนายอำเภอคนแรก เดิมที่ว่าการอำเภอตั่งอยู่ที่ตำบลห้วยท่าช้าง จึงได้ชื่ออำเภอว่า อำเภอห้วยท่าช้าง ต่อมาได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอห้วยท่าช้างไปตั้งอยู่ ณ ตำบลหัวสะพาน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอหัวสะพาน ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั่งอยู่ ณ หมู่บ้านน้อย จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านน้อย และ อำเภอตวันตก

พุทธศักราช 2444 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดระเบียบกรมการอำเภอเมืองเพชรบุรีใหม่ โดยการย้ายอำเภอตวันตก (ตะวันตก) ไปตั้ง ณ บ้านเขาย้อย ตำบลเขาย้อย เรียกชื่อว่า "อำเภอห้วยหลวง"[1]

ในปี พ.ศ. 2446 ได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอห้วยหลวง แขวงเมืองเพชรบุรี เป็น อำเภอเขาย้อย แขวงเมืองเพชรบุรี [2]
 
ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเขาย้อยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเขาย้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 57 หมู่บ้าน ได้แก่

อ้างอิง

คำขวัญอำเภอเขาย้อย
ภูเขางามถ้ำวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดำ คุณค่าล้ำโบสถ์ไม้สัก หัตถกรรมหลัก
ไม้ตาลกลึง ประสานซึ้งเสียงแคนวง

ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 7
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 7
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 7
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
1.
เขาย้อย
(Khao Yoi)
7 หมู่บ้าน
6.
หนองปรง
(Nong Prong)
6 หมู่บ้าน
2.
สระพัง
(Sa Phang)
4 หมู่บ้าน
7.
หนองชุมพล
(Nong Chumphon)
7 หมู่บ้าน
3.
บางเค็ม
(Bang Khem)
6 หมู่บ้าน
8.
ห้วยโรง
(Huai Rong)
4 หมู่บ้าน
4.
ทับคาง
(Thap Khang)
5 หมู่บ้าน
9.
ห้วยท่าช้าง
(Huai Tha Chang)
6 หมู่บ้าน
5.
หนองปลาไหล
(Nong Pla Lai)
5 หมู่บ้าน
10.
หนองชุมพลเหนือ
(Nong Chumphon Nuea)
7 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140