ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบต.ห้วยท่าช้าง
อบต.ห้วยท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยท่าช้างทั้งตำบล
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา :
ห้วยท่าช้างเดิมเป็นป่ามีลำห้วย,ป่าใหญ่ และเป็นป่าดงดิบ ซึ่งมีช้างป่าเป็นจำนวนมากลงมากินน้ำในพื้นที่บริเวณนี้เสมอ ชาวบ้านจึงเรียกที่บริเวณนี้ว่า"ห้วยท่าช้าง" ราษฎรในตำบลนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งให้เป็น ต.ห้วยท่าช้างเมื่อปี พ.ศ.2440

สภาพทั่วไปของตำบล :
ยังคงความเป็นชุมชนชนบทอยู่ มีการทำนาตลอดสองข้างทาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,011 คน และจำนวนหลังคาเรือน 624 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดกุญชรวชิราราม
2.สำนักสงฆ์วิเวกลำเนาไพร
3.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
4.สถานีอนามัยตำบลห้วยท่าช้าง
5.กองร้อย ต.ช.ด ที่ 144
6.โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม