ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบต.ห้วยโรง
อบต.ห้วยโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโรงทั้งตำบล
 
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยโรง  http://huayrong.com/news/news_detail.php?news_id=00022
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยโรง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเขาย้อย ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโรง, หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนน, หมู่ที่ 3 บ้านกาจับ, หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโรงล่าง

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก ใช้ทำการเกษตรจาก โครงการชลประทานราชบุรีฝั่งขวา สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,559 คน และจำนวนหลังคาเรือน 631 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำเกษตรฤดูแล้ง (เพาะเห็ดฟาง)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกาจับศรัทธาธรรม
2. วัดห้วยโรง
3. ที่ทำการ อบต.ห้วยโรง
4. โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยโรง
6. บริษัทเพชรบุรีสติ๊กเกอร์