ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบต.หนองปรง
อบต.หนองปรง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรงทั้งตำบล'
 
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ อบต.หนองปรง  http://www.nongprog.go.th/site/
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองปรงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาย้อย มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองจิก หมู่2 บ้านหนองจิก หมู่3 บ้านหนองปรง หมู่4 บ้านหนองปรง หมู่5 บ้านหนองเข้า หมู่6 บ้านหนองเข้

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ นิยมปลูกบ้านเรือนด้วยไม้ ยกใต้ถุนบ้านสูงไว้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ และทำงานหัตถกรรม เพื่อเป็นรายได้เสริม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,024 คน และจำนวนหลังคาเรือน 973 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม งานหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดหนองปรง
2.บ้านไทยทรงดำ
3.อบต.หนองปรง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :