ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบต.หนองปลาไหล
อบต.หนองปลาไหล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลทั้งตำบล
 
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ อบต.หนองปลาไหล http://www.nongplalai-ky.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=1
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองปลาไหล แต่เดิมเป็นชนกลุ่มน้อย เรียกว่า หนองไถล เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของไทยพวน ซึ่งมีผิวขาว สวยงาม ชนต่างบ้านมักจะติดเนื้อต้องใจไถลไม่ยอมกลับ จึงเรียกว่า หนองไถล ต่อมาได้กระจัดกระจายไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินตามแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า แหล่งน้ำที่ชุมชนนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาไหล จึงเรียกว่า "หนองปลาไหล" มาจนทุกวันนี้ ตำบลหนองปลาไหล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเขาย้อย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอระบัง, หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล, หมู่ที่ 3 บ้านไผ่, หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเชี่ยว, หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน และเขตจัดรูปที่ดิน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ คลองน้ำเชี่ยว และคลองลาดใหญ่ พื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลต้นมะพร้าว และ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทับคาง และ ตำบลหนองปราง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,969 คน และจำนวนหลังคาเรือน 626 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ประมงน้ำกร่อย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเขาสมอระบัง
2. วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่)
3. วัดหนองปลาไหล
4. อบต.หนองปลาไหล
5. โรงเรียนเขาสมอระบัง หมู่ที่ 1
6. ร้านค้าชุมชน ต.หนองปลาไหล
7. สถานีอนามัย ต.หนองปลาไหล
8. โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
9. โรงเรียนวัดบ้านไผ่