ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างมากมาย 
สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนได้ในทุกระดับชั้น