ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านเขาย้อย
ได้เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK CENTER)
โดยมีคุณครูสุรินทร์  อิสมันยี  เป็นผู้สอนค่ะ