ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาย้อย
มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 70 เครื่อง