ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1. พัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     2. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตตามวิถีไทย วิถีท้องถิ่น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
     3. พัฒนาระบบบริหาร  ประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
     1.บุคคลากรมีประสิทธิภาพและศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
     2.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
     3. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  โดยชุมชนเข้ามีส่วนร่วม