ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ขยัน  ประหยัด  ประพฤติดี  มีวินัย