ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านเขาย้อย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2465  หมู่ 3  ตำบลห้วยหลวง  ใกล้สถานีรถไฟเขาย้อย (ปัจจุบันเป็นหมู่ 6 ตำบลเขาย้อย)  โดยรองอำมาตย์เอกพระเทพคีรี (ซุ่นอ๊อด  หัสนานนท์)  นายอำเภอขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาล  โรงเรียนแรกของอำเภอเขาย้อย  สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ดำรงอยู่ด้วยการเก็บเงินศึกษาพลี

                พ.ศ.  2468  ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ใหม่  ที่ตำบลเขาย้อย (บริเวณสี่แยกวัดยาง)  เป็นอาคารเดียวขนาด  18 X 7  เมตร

                พ.ศ.  2477  รองอำมาตย์เอกหลวงประเสริฐประศาสน์  นายอำเภอเขาย้อยได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนคับแคบ  จึงได้ย้ายมาสร้างในที่ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4

                พ.ศ.  2505  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5)

                พ.ศ.  2506  รื้ออาคารหลังเดิม  ก่อสร้างอาคารแบบ ป. 1 ฉ ขนาด 6 ห้องเรียน

                พ.ศ. 2508  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 หลัง แบบ ป. 1 ฉ  ขนาด 3 ห้องเรียน  และแบบ  008  อีก 3 ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว)

                1  ตุลาคม  2509  โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                พ.ศ. 2512  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 60,000  บาท

                พ.ศ.  2513  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง 25,000  บาท

                พ.ศ.  2518  ต่อเติมอาคาร  008 อีก 1  ห้องเรียน  60,000  บาท

                พ.ศ.  2519  ต่อเติมอาคาร  008  อีก 2  ห้องเรียน  248,000  บาท  และสร้างอาคารแบบ  312  ด้วยเงินงบประมาณ  60,000  บาท  สมทบกับเงินพัฒนาจังหวัดของ ส.ส.ปิยะ  อังกินันท์  รวมเป็นเงิน  110,000  บาท

                พ.ศ.  2520  สร้างอาคารเรียนแบบ 017  ขนาด  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  449,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  61,400  บาท

                พ.ศ.  2521  ต่อเติมอาคาร  017  ชั้นล่าง  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  120,000  บาท   และได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้ายพักครู หลังที่ 3  เป็นเงิน  61,400  บาท

                พ.ศ.  2525  ส.ส. พานิช  สัมภวคุปต์  มอบเงินพัฒนาจังหวัด  สร้างสนามวอลอล่ย์บอล  21,000 บาท  โดยโรงเรียนหาเงินสมทบอีก  10,235  บาท  รวมเป็นเงิน  31,235  บาท

                พ.ศ.  2528  สร้างส้วมแบบ  601/26  ของ สปช. 1  หลัง  2  ที่  เป็นเงิน  20,000  บาท

                พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล  เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาของกลุ่ม  เป็นเงิน  64,000  บาท

                พ.ศ.  2531  สร้างเรือนเพาะชำแบบ บ. 1 เป็นเงิน  15,000  บาท

                พ.ศ.  2534  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  เงิน  60,000  บาท

                พ.ศ.  2536  สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  205/26  ของสปช.  เป็นเงิน  1,185,800  บาท           พ.ศ.  2539  รื้อถอนอาคารเรียนแบบ  008  ขนาด 3 ห้องเรียน  และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.2/28  ขนาด 3 ชั้น  12  ห้องเรียน  เป็นเงิน  4,148,400  บาท

                 และโรงเรียนหาเงินสมทบอีก  180,000  บาท  รวมเป็นเงิน  4,328,400  บาท

                พ.ศ.  2540  ได้รับงบพัฒนาจังหวัดจาก ส.ส.ยุทธ  อังกินันท์  สร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์  60,000  บาท  และรื้อถอนอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ฉ  ขนา  3  ห้องเรียน

                พ.ศ.  2542  สร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  4  ที่  เป็นเงิน  110,000  บาท  และได้รับงบ  81,000  บาท  ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  ปีงบประมาณ  2542  สร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ  .30  พิเศษ  1  ชุด

                พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  สปช. 105/29   ขนาด 4 ห้องเรียน  ใต้ถุนโปร่ง  งบประมาณ  1,599,000  บาท

                พ.ศ.  2545  รื้อถอนอาคารเรียน ป. 1 ข.  ขนาด 6 ห้องเรียน  ตามหนังสือ สปอ.ที่ ศธ  1142.02/248  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2545

                พ.ศ.  2546  ต่อเติมอาคารเรียน  601/26  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นห้องเรียน 1 ห้องเรียน  จัดทำเป็นห้องสมุด 3 ห้องเรียน  และจัดทำรั้ว-ป้ายชื่อโรงเรียน  โดยใช้งบบริจาคจากการทอดผ้าป่า เป็นเงิน  950,000  บาท

                พ.ศ.  2548  โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็น  โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอำเภอเขาย้อย  และได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทาน  ระดับปฐมวัยของจังหวัดเพชรบุรี

                พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา ERIC  NETWORK  CENTRE

                พ.ศ.  2549  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  ของอำเภอเขาย้อย

                พ.ศ. 2552  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)  รุ่น  2

              พ.ศ. 2553   ได้รับงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณปี 2553  แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ ค่าก่อสร้างอื่นๆ  สร้างถนนคอนกรีตขนาดหนา 0.15 เมตร กว้าง   6  เมตร  ยาว 63 เมตร  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบ 312  ทำโครงเหล็กอาคาร แบบ 017 กว้าง 2 เมตร ยาว 21 เมตร  และอาคารแบบ 105/29  กว้าง 2  เมตร  ยาว  19.50 เมตร  พร้อมปูกระเบื้องพื้นทางเดินชั้นล่าง  อาคาร แบบ สปช. 2/28  จำนวนเงิน 677,000.- บาท           ( หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

พ.ศ. 2553  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์

พ.ศ. 2553  เป็นโรงเรียนแกนนำคุณธรรม